Politică editorială și standarde etice

Revista Eon este, începând cu anul 2024, o publicație trimestrială în regim open access, care susține cercetarea științifică din varii sfere de cunoaștere: filosofie, literatură, studii culturale, științe ale comunicării, teologie, istorie, educație, artă și gândire politică. Evaluarea articolelor propuse pentru publicare se face utilizând procedura double-blind peer review, iar pentru a preveni plagiatul, toate articolele sunt verificate cu softul PlagScan.

Începând cu volumul 5, nr. 1 / 2024, autorul/autorii pot propune spre publicare cel mult două articole pe an. În cazul în care articolele propuse spre publicare vor fi acceptate, nu vor apărea în numere succesive. 

Politica editorială și standardele etice ale revistei Eon au la bază normele editoriale internaționale și recomandările de la Commitee on Publication Ethics (COPE), cât și pe cele de la Publishing Ethics Resourse Kit for editors (PERK).  Având în vedere principiile transparenței și ale bunelor practici, tuturor părților implicate în procesul editorial le revin o serie de responsabilități:


Editori și editură

Deciziile de publicare și independența editorială

Redactorul-șef al unei reviste peer-review este singurul responsabil de luarea deciziei privind publicarea sau respingerea oricărui articol propus spre publicare, dar în baza rezultatelor primite de la experții care au evaluat lucrarea științifică.

Selecția manuscriselor se face în funcție de următoarele criterii: originalitate, claritate, calitate științifică, rigoare etică și încadrarea în profilul tematic al revistei.

Deciziile de publicare sau de respingere ale articolelor sunt luate ținându-șe cont de politica editorială, de aspectele de ordin legal și etic cum ar fi calomnia, proliferarea xenofobiei, încălcarea drepturilor de autor, publicarea multiplă a unui articol și plagiatul.

Redactorul-șef își asumă întreaga responsabilitate asupra conținutului editorial și decide momentul în care acesta va fi publicat.

Redactorul-șef coordonează tot procesul editorial, organizează redacția și desemnează membrii comitetului editorial.

Evaluare obiectivă

Evaluarea articolelor se face după criterii științifice și fără discriminare (de rasă, etnie, religie, gen, cetățenie, orientări sexuale sau ideologie politică).

Confidențialitate

Redactorul-șef și editorii implicați în procesul de evaluare sunt obligați să nu divulge numele autorilor care au propus texte spre publicare sau numele referenților sau consultanților științifici implicați în peer review-ul acestor texte.

Asupra materialelor, până la publicarea lor, editorii păstrează o confidențialitate deplină.

Editorilor nu le este permis să facă dezvăluiri asupra articolelor trimise spre publicare, în afară de autori, evaluatori și editură, dacă este cazul.

Dezvăluirile și conflictele de interese

Membrii redacției nu pot folosi, în propriile lucrări, idei din articolele respinse. În cazul în care, un editor dorește, totuși, să utilizeze astfel de informații, trebuie să ceară, în scris, consimțământului autorului / autorilor.

Editorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea cu privire la ideile și informațiile din articolele evaluate și li se interzice folosirea lor în scopuri personale.

Editorii trebuie să refuze articolele care generează conflict de interese (relații competitive, de colaborare sau alt tip de relație cu autori, companii sau instituții care au legătură cu lucrarea).

Editorii trebuie să solicite autorilor, înainte de publicare sau după aceea, dacă se află sau s-au aflat într-o situație care a creat un conflict de interese.

În cazul în care s-a produs un conflict de interese, autorul trebuie să-și ceară scuze publice.

În legătură cu citarea articolelor din propria revistă

Redactorului-șef și editorilor li se interzice să oblige autorii să citeze articole din revista pe care o reprezintă, ca o condiție implicită sau explicită a publicării articolului propus.

Recomandările bibliografice, atunci când sunt făcute, au menirea de a îmbunătăți materialul publicat.

Implicarea și cooperarea în cazul unor investigații etice

Redactorul-șef și editorii sunt obligați să ia măsurile corespunzătoare în cazurile în care sunt semnalate probleme etice în legătură cu articolele publicate.

Autorul va fi contactat și se va analiza cazul pentru lămurirea situației.

Dacă plângerea este confirmată se va publica o notă prin care se recunoaște greșeala.

În cazul în care, după mai mulți ani de la publicare, se face o plângere asupra unui articol, se va proceda precum în articolele anterioare.Referenți

Contribuția la deciziile editoriale

Referentul evaluează articolul și întocmește raportul pe care-l transmite editorului, împreună cu decizia sa.

Referentul ia parte la evaluarea articolului, asistă editorul și sprijină autorul, dacă este cazul, în vederea îmbunătățirii articolului;

Peer review-ul este componenta esențială care stă la baza metodei de evaluare științifice.

Promptitudine și corectitudine

Referenții care consideră că sunt insuficient de calificați pentru a recenza un articol sunt obligați să solicite retragerea din procesul de evaluare a materialului respectiv.

Referenții care consideră că nu pot răspunde cu maximă promptitudine solicitării de peer review trebuie să anunțe editorul responsabil sau redactorul-șef pentru a fi înlocuiți de alți specialiști.

Confidențialitatea

Orice material primit pentru evaluare trebuie tratat cu strictă confidențialitate. Articolul nu trebuie prezentat sau discutat cu alte persoane decât cele autorizate de editorul responsabil.

Standarde și obiectivitate

Evaluările sunt obiective. Referenții trebuie să-și exprime opiniile, clar, cu argumente, doar asupra textului.

Identificarea lucrărilor relevante și sursele

Recenzenții trebuie să identifice lucrările relevante, care nu au fost citate de autor și le recomande acestuia.

Observațiile și argumentele trebuie însoțite de citări relevante.

Orice similitudine între materialul analizat și o altă lucrare publicată trebuie raportată redactorului-șef.

Divulgare și conflict de interese

Informațiile sau ideile obținute în urma procesului de evaluare nu trebuie folosite de recenzent în folos personal.

Recenzorii trebuie facă doar evaluarea științifică a articolului și nu trebuie să urmărească dacă autorul se află sau nu în conflict de interese.  Autori

Standarde de raportare

În lucrare, autorii trebuie să prezinte cu exactitate toate informațiile.

În conținutul unui articol trebuie să fie incluse suficiente detalii și referințe.

Frauda și falsul în declarații sunt comportamente lipsite de etică și sunt inacceptabile.

Accesul și păstrarea datelor

Autorilor li se pot solicita de către revistă datele brute ale investigațiilor lor pentru o analiză editorială.

Accesul public la aceste date trebuie să fie permis și după publicarea articolului.

Publicare multiplă, redundantă sau simultană

Autorul/ii nu trebuie să propună spre publicare un articol care reia aceeași temă de cercetare la mai mult de o revistă.

Trimiterea aceluiași material la mai multe reviste constituie un comportament lipsit de etică și este inacceptabil.

Recunoașterea surselor

Autorii trebuie să citeze cu exactitate publicațiile din care s-au documentat pentru realizarea lucrării.

Informațiile obținute în mod privat, precum cele din conversații, din corespondență sau discuții cu terți nu trebuie utilizate fără permisiunea scrisă a sursei.

Răspunderea legală pentru plagiat aparține în totalitate autorului/autorilor

Plagiatul este un comportament inacceptabil și constituie un motiv foarte întemeiat pentru respingerea oricărui articol.

Erori fundamentale în lucrările publicate

Dacă autorul descoperă o eroare semnificativă în lucrarea publicată, îi revine obligația de a informa prompt redacția pentru a corecta sau a retrage materialul.

Dezvăluiri și conflict de interese

Toți autorii trebuie să specifice în lucrările lor orice conflict de interese (de exemplu: de angajare, consultanță, mărturia plătită a experților, cereri sau înregistrări de brevet, subvenții sau alte finanțări). 

Calitatea de autor

Calitatea de autor trebuie limitată la cei care au contribuit semnificativ la conceperea, proiectarea, elaborarea și interpretarea studiului.

În situația în care la realizarea lucrării au contribuit semnificativ mai mulți autori, atunci trebuie să fie menționați drept coautori sau, dacă au avut o contribuție mai redusă, drept colaboratori.

Autorul trebuie să se asigure că toți coautorii sunt enumerați în lucrare și că aceștia au văzut și aprobat versiunea finală a lucrării și au acceptat trimiterea ei spre publicare.